Home

Co-AGE VOLUNTEERS

Projekt podporujúci medzinárodnú spoluprácu a dobrovoľníctvo medzi Slovenskom a Rakúskom

Z dôvodu vznikajúcej demografickej nerovnováhy a starnutia populácie bude Európa v nasledujúcich desaťročiach čeliť veľkým hospodárskym a sociálnym výzvam. Najviditeľnejším dôsledkom je finančný dopad – výdavky na dôchodky, zdravotnú starostlivosť a dlhodobú starostlivosť nebudú môcť byť pokryté napríklad príspevkom neskorších generácií v rámci súčasnej politiky. S finančnými výzvami však musí Európa bojovať aj s výzvami v oblasti sociálnej súdržnosti. Aké sú sociálno-ekonomické podmienky, v ktorých žijú starší ľudia? Aká je povaha sietí a kooperácií, do ktorej uvedenś skupiny spadajú? Ako môžeme podporiť lepšie porozumenie a solidaritu medzi generáciami?

Z tohto hľadiska získalo motto Európskeho roka 2012 „Aktívne starnutie a solidarita medzi generáciami“ v posledných rokoch vážnejší význam a inšpirovalo nás k vytvoreniu koncepcie dobrovoľníkov Co-Age s cieľom zlepšiť medzigeneračnú spoluprácu v pohraničných regiónoch Slovenskej republiky a Rakúska.

Víziou nášho projektu je vytvoriť cezhraničnú sieť regionálnych aktérov s cieľom podporiť angažovanosť mladých dobrovoľníkov a podporiť medzigeneračnú solidaritu a nadnárodné dobrovoľníctvo mladých ľudí v pohraničých regiónoch ako odpoveď na vyššie uvedené výzvy a v v súlade so stratégiou EÚ pre mládež.

Dobrovoľníctvo je navyše vynikajúcim príkladom neformálneho vzdelávania mladých ľudí a hrá dôležitú úlohu pri rozvoji sociálnych zručností a ďalších mäkkých zručností relevantných pre trh práce. Ďalším dôležitým aspektom projektu je ukázať, ako môžu mladí ľudia využiť všetky osobné, sociálne a trhové prínosy dobrovoľníckej práce.

Ciele a výstupy projektu sú:

  • Zintenzívniť spoluprácu so zameraním na vzdelávanie mládeže, dobrovoľnú koordináciu a medzigeneračnú solidaritu
  • Spájať ľudí rôznych generácií
  • Iniciovať cezhraničnú sieť a rozvoj vedomostnej platformy pre dobrovoľné vzdelávanie a odbornú prípravu
  • Vytvoriť bilaterálny model pre medzigeneračné dobrovoľníctvo a príručky pre medzigeneračné dobrovoľníctvo
  • Školiť a mentorovať dobrovoľníkov
  • Vytvoriť siete s partnerskými organizáciami

Partneri projektu:

  • Rakúsko (koordinátor), Slovensko

Doba realizácie projektu:

  • január 2021 – október 2022

Rozpočet projektu:

  • Rozpočet projektu v EUR: 717.099,95
  • Financovanie z ERDF v EUR: 609.534,95

Projekt bol vybraný a financovaný z programu Interreg Slovensko-Rakúsko a je spolufinancovaný z fondov ERDF.