IRVS

IRVS

Inštitút rozvoja verejnej správy je občianske združenie, ktorého cieľom je podporovať všeobecne prospešné aktivity v spoločnosti so špeciálnym ohľadom (mimo iné) na subjekty a orgány štátnej správy, samosprávy a odvetvie vzdelávania v rámci verejného sektora. Jedná sa mimo iné o podporu dospelých a mládeže v profesijnom a osobnom rozvoji a súvisiace vzdelávanie. Medzi činnosti združenia patrí poskytovanie poradenských a odborných činností s podporou medzinárodnej spolupráce a vytváranie podmienok pre zlepšenie fungovania a dopadu aktivít verejných inštitúcií na obyvateľstvo.