Projektoví partneri

INTERREG Österreich – Slowakei

Projekt Co-AGE Volunteers je spolufinancovaný v rámci programu Interreg V-A SK-AT z prostriedkov EFRR a realizovaný nasledujúcimi partnermi zo Slovenska a Rakúska

bfi Burgenland

ADEL – Association for Development, Education and Labour

ÖJAB

IRVS